gharkul Yadi Maharashtra 2022 | घरकुल यादी महाराष्ट्र २०२२.

घरकुल यादी महाराष्ट्र २०२२ :-  काही दिवसापूर्वी घरकुल यादी जाहीर करण्यात आली होती सन 2022 – 23 प्रधानमंत्री आवास योजना . सर्वसाधारण लोकांसाठी या योजनेचा पहिला वाटप भाग रुपये ४९०,०४,००,००० /- व आपल्या राज्यानुसार रुपये ३२६, ६९ ,३३ , ३०० /- हा निधी वितरित करण्याबाबत. घरकुल यादी मधील दुसऱ्या हप्त्याचे वाटप व्हावे , PCMC gharkul … Read more